.......` ``````````-:::::::::::::::::::::::::::::::::::-::--:----:-::----:----:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--.---------.---........................................
---.....```````````://////://:/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:-::::::::::::::-::::::--------::-----::---:------------------------------------------------------------------
--------``.````````:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////://////////:::/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/:::/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::---::::
:::::--:.`..````...:+++++++++++++++++++++++++/+////+//////+////////+//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////:/::://:/:::::::::::::/:::::::::::::::::::::::
::::::::.`.........:o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/+++++++++++++++++++++++++++/+/++++///+/+/++/////////////+//////+++/////////+++++++////////++///////////////////////////////+/////////////////////////////////////////
////::::-`.........:ooooooooooo+o+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++//////:////+++++++++++++++++++++++++++++++++++/////+++//++++++////////////////////
////////:..-:-.....-ooooooooooooooooooooooooo++o+ooo+oooo++++o+oo+++++++++++o+ooo+o+++++ooooooooo+++++o+o++++++++o+oo++o+++ooo++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++oooo++++++++++++++++o+++++++++++o+++/+///////::/+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++o++++++++++++++++++++++++
/////////..---.--..:+oooooooooooo+oooooooooooooooooooo++++ooooooooooooooooooooooooooooo++ooooooooooo+ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo+++oooo+++o+oo++oooo+oo+oooo+oo+oo+ooooooooooooooooooooo++oooooooooooooooooooo+/::::::///++oo+oooooooo++ooooo++++o+o++++++ooo++++++o+oooo+++++++++++++++++++++++
::::/::::..-....-----:::/:/:///:/:-/+++++//+++///+++++:///://///+////////////////////:/+//+//////++/++/////+//+/+++++++/////+//++++//+/://+++++++++++/++/++++++++/://////////:::://++//+++/::://:/+//:/++++++++//+/++/++++:------.-:-:://///////////////+////+++//++//+++//++/:////::////////+//////+///////
``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````.................................`.........................```........`...............................................................................................................................
                                                                                                  ..--`      ..-.`                                          
                                                                                                  `./:`      ...-.                                          
                                                                                                  `.+:`      `.-:-                                          
                                                              `                                    `-o/.      `.::-                                          
                                                             ``` `  ```   `` `                          `/o/.      .:/.                                          
                                                       `     ````  ``````..``````````             ``           `-+/`      `.+o-                          ``  ```````````````````........
                                          `            `    `` ````...``...``.....``...````                        .-++.      ``/s:    ``  ```````````` `````.` `...-------:::::::///++++o+ooooossssssyyyyyhhhhhh
   `                                       ``          `   `  ````````..-.``.-.`..---...-....```                  ````````````.:+:`....-----.`.++/::::://////++++++ooossss:`:syyyy:`+yhhhhhhhhhddddddddddmmmdddddddddmmddmmmmmmmmmmmm
                                          ``         ````  ```````.``...`.----..-...-:::--.-----```          .:////+++++++++oooooossssyo-.-::://++///:--+++hhhhhhhhdhhdddddddddddddh/`odmmmd/.ydmmmmdddddddddmmmmmmmmmmmmmmddddddmmmmmmmmmmmmmN
                                       `` ` ``` ``   `` ````````````.````.-..----::::::-:---/::-:--:----..`         `/yhhhhdhdddddddddddddddddddh/------::-:---//ohddhhhhddddddddddmmmmmdddy-.ymmmmh:-ymmmmmdddddddmmmmmmmmmmmmmmmdddddddmmmmmmmmmmmNNN
                                       ````.``.` ``` `  ```````.....``.---..--:/::///+++//:::-:/+++////::----.         `+yhhhhhddddddddddddddddddddddhysssyyyyyysyyhdddhhhhhhhdddddmmmmmmmmmmmy.-ydmdds.:hmmmmmdmdddddmmmmmmmmmmdmmmmdddddddmmmmmmmmmmmNNN
   .::`                                 `````.`..````..```  `````..-:::---.:+///:://++ooossso+/:::///o+o+/o+//:.-.         `/yhhhhhhhhhhddddddddddddddhddddhdddmmdddddddddddhhhhhhhdddmmmmmmmmmmmmd+.:////--sdmmmmddmmmmmmmmmmmmmmmmdmmmddddddddmmmmmmmmmmmmmN
   :ss-                                 `.-.` `````..---```` ```.-:::/+/::::/oosso+///osysyyyysoo//++/osooo/o///:-`          /shhhhhhhhhhdddddddddhhhdhhhhdddddddddddddddddddddhhhhhdddmmmmmmmmmmmmdhsoosssyhdmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmddddddmmmmmmmmmmmmmmmm
   :sy/                                 ``-.```` `..--::-...```.-::---:/+o++++osysso+//ossyhhhdhyo++o+oyyyy++///::.          /yhhhhddhhhhhdddddddhhhhhhhhddddddddddddddddddddddhhhhdddddddddddddddddddddmmmmmmmmmmmmmmmmmdmmmmmmmmmmmmddddddmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
   -oy+                                ``..```..```..-:///:-....-:///++shhyssoossyhhhyssshhhhdddddhsoo/oyhsyyso//o:`          /yhdddddddhhhddddddhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddhhhdddddddddddhddddddddddddmmmmmmddddddmmdmmmmmmmmmmmddddmddmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
   .oy+`                                ..```.--...---:/+++/:-://::/++ohdddhyyyhhhddddhdddmdddddddddhy+oyhhyyyhyo++.          /shddddddddhhddddddhhhhhhddddhhhhhhhhhdddhdddddddddddddddddddddhhhhhddddddddddddmdmddddddddmddmdddmmmmmddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
   .oso`                                `.````.-..:////++ooosso+ssooosyhdddddmmmmmmmmmmmmmmmmmdddmmmmddysyyhdhydds++-          :shddddddddddddmmdddhhhhhdddhhhhhhhhhhdddhddddddhddddddddhhhhhhhyhhhhddddddddddddddddddddddddddddddmmdddmmmmmmmddmdmmmmmmmmmmmmmmm
   .+so`                                .```.--.-/+++/+oossyyyyssshhddddmmmmmmmmmNNNmmmmmmmmmmdmmmmmmddhhhhdhhyhyoo+`         :shhhdddddddddddmdddhhhhhdddhhhhhhhhhhddddddmmdddhhdddddhhhhhhhhyhhhdhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddmmmmmdmddddmmmmmmmmmmmmmmm
   `+so`                                .```.--.:+++++oosssyyyhhhhhddddmmmmmmmmmNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmmmddhdhdhdhhhsso-         :shhdddddddddddddddddhhhhhhhhhhhhddddddddddddddhhhddddhhhhhyyhhhhhhddhhhhddddddmmdddddddddddddddddhdddddddddddddddddmdmmmmmmmmmmmm
   `+so`                                ````...-:+oooooossyyhhhhhhhddddmmmmmmNNNNNNNmmNNmmmmmmmmmmNNmmmdddhhhhhhysoo+`         /shhhddmmddddddddmmdddddddhhhhhhhddddddddddhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddhdddhdddddddddhhhdddddddddddddddddmmmmmmmmmmmmmm
   `/so.                                 .``...-:+ooooosssyyyhhhhhhddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmNNNmmdhhyyyyyhysso/.         /syyhhdmmmmmddhddmmmdddddhhhhhhhhdddddhddddhhyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyhhyhdddddhhhhhddhddddhddhhhhdddddddddddddddddddmmmmmdmdmddmm
   `/oo.                                 ```...-:+ooosssssyyyhhhhhhddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmNNmmmdhhyyyyyyhhhy+.         /syhhhddmmmmddddmmmmdddddddhhhhhddhhhhhhhdhhhhyyyyhhhhyyyhhhhyhhhyyhyyyyhhhdddhhyyhhhdhdddhhhhhhhdhddddddddddddddddddmmmmmdddddddd
   `/oo.                                 ````..-:/+ossssyyyyhhhhhdddddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmNNNmmmhhhhdddddhyyo:-`  ``     :shhhhhdmmmmddddmmmmmmmmdddddhddddhhhhhhhhhhhhyhhyyyyyyyyhyyyyyyyyyhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhddhhhhhhdddhhddddddddddddhhddddmmdddddddddd
   `/ss-`                                ````..--+ooosyyyyhhhhhdddddmmmmddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmNNNNmdhyyhhdddhyyddhy:  `     :syyyyhdmmmddddmmmmmmmmmddddddddddhhhhhhyyhhhhhhhhyyyyyyyyyssssyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyhhhhhhyhddmdhhddddhhhhhhhhddddhhhddddh
    :os:`                                `.``..-/oossssyyhhhhhdddddmmmmdddmmmmmmmmmNmmmmmmmmmmmmmmmNNmNNmdhyshddhhhhddysh.       :shyyhhdmmmddddmmmmmmmmmmmdmmmddhyyyhhyyyyhhhddddhyyyyyyyyyyssyyyhhddhhhyyyyhhhhhhhhyyyhhhhhhhhhhyyhdmmdhdddhhhhyyyssyhhhhhhhhhhhh
   `-os:``                                .``..:+ooooossyhhhhhdddddmddmmddmmmmmmmmmmddhddddddddmmmmmmmmmmmdhhhdddhhdmdhsy:       :shhhhhdmmmmdddmdmmmmmmdmmdmmddhyyssyyyhhhhdhdddddhyyyyhhddhhyyyyhhhhhhyyhyyhhhhhhhhyyyhhhhhhdhhyyhhdmmddddhhhhhysoosyyhhhhhhhhhhh
    -os:```                                ```..:+++/:///+ssyhddddhhdddddmmdmmdddhhyoooshddddddddmmmmmmmmmmddhhdmmddmmmdyh:       :+yyyhdddmmmmmmmdmmmmmddddddddhysssosyyhhdddddmmmdhhhddddddddhyyhddhhhhhdddhhhhhhhhhyyhddddddddhyyhhddddddhhhhhysoossyyyhhhhhdhhhy
`   `-+s/```                                .``..-/+++o++/////+syyhhyhhddddmmdddhhyyyyhddddmdddmmmdmmmmmmmmmmddmddmddmmmdyh+   ``   -oyyhhddmmmmmmmmmmmmmmddddddddhyssoosyyhdddddmmmmdhdmmmmmmdddhhhdddddddddmdhyhyhhhyhyhdddddmdddhhhhhdddddhhyhhhyoosshhyyyyhhhhhhyy
` `````-os/````                               `.`...:/osyyyyysoo+//+ossshdmmdddddhyyso++::///ooooydddmmmmmmmmmmhhhddmhshhhddh+   ``   :syhddddmmmmmmmmmmmmmmddhdddddhyyssyyyyhdddddmmmmddmmNNNmmmmddddddhdddmmmddhyyhhhhhhhhddddmmmdddddhddmmmdhyyhhhyoosyhhhssyyyhhhhhy
```````-os+`````   ````                          `....::://::/+-.-/-++:::/+yhmmmmmmdhyooshh+oshddddhyddmmmmmmmmmmmdddmmmmmdhyhmh+   `    /syhddmmmmNNmmNmmmmmmmddddmmdhhhhhhyyyyhdmdmmmNNmmmmNNNNNNmmmmmmmdddmmmmmddhyyhhdhhhhhddmmmmmmmdmddddmmmdhyydhhs+osyhhyoossyyyhhhh
```````-os+`````   ````````                         `...:++/--+syo++ooyyo+o/:shdmmNNNmmdyssyyhhdddddddmmmmmmmmmmmmmmmmmNNNmNdyyhmh:       /syhdmmmmmNNNmmmmmmmmmmddmmddddddhhhyyhhdmmmmmNNNNNNNNNNNmmmNmNNmmmmmNNmmmdhyhhddhhyyhdmmmmmmmmmmmmmmmmmmhyhhhyo+oohhys+oossyyyyyy
```````.+so.`````` ``````````                         .--/+oso/+syyhhhhhyyys+/ohdmmmmNmmdhyssssyyyhdddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmNNmdyyhddh`   `   `:shhdmmmmmNNNmmmmmmmmmmddddddddddddhhyhddmmmmNNNNNNNNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNmmddhhdddhyyyhdmmmmNNNmmmmmmmmmmdhyhhhyo+oshhysooooossssyy
```````.+oo.`````  ``````````                         .:./+ssyysssyyyyhhhhyo+/oydmmmmmmNmmmddhhyhhdmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmNNhyhdmdd:  ````    :shhdmmmmmmmmmmmmmmmmmmddddddddddddddhddmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmdhhhdddhyhhddmmmmmNNmmmmNmmmmmdyyhdhysooshhhysssosooo+sy
```````.+oo.`````````````````  ``                       .-./+ssyhhhhhhhdddhys+//oyddmNNmmmmmmmmddddmmmNNNNNmmNmmmmmmmNmmmmmmmhddmddy`  `````   :syhddmmmmmmmddddmmmmmmmddddddddddddddddddmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmdhhyhdddhhhdddmmmmmmmmmmNNmmmmmddddddhysoyhdhhyysysso++os
````````/ss.`````````````````                         `../+osyyhhhhddmmddyo///sdmmNNNNmmNNmmmddmmmNNNNNNNNNNmmmmmmmNNmmmmmmmmmmdh-        :shhdddddmmmmddhddddddddddddddhhhdddhhhhhhhhdmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmdhyyhddddddddmmmmmmmmmNNNmmmmNmmdddddddyyhddhyssyhyys++os
````````/ss-`````` `````````                          ..//+osyhhhdmmmddhso//+sdmNNmmmmmmmNmmdddmmmNNNNNNNNNNmNmmmmmmmmmmmmmmmdd/        :yhdddddddddmdddddddddddhdddddhhddddhhyyyyyhhhddmmmmNNNmmNNNNNNNNNNNNNNNmdhdhdddddddmmmmmmmNNNNNNNNmmNNmmmddhhdddddmmhysshhhyso+os
````````/ss-``````` ````````                         `.-:/+osyhhddmdddhys+:/oydmNNNNmmmddmmdddddmmmmmNNNNNNNmmmmmmmmmmmmdddddh+     `   :yhdddddddddddddddddddhhyyhhhhhhdddhhyysyhhhhhddddddmmdddmmmNNNNNNNNNNNNmmdddmmmmmdddmmmmmmNNNNNNNNNNNmmmmddhdmmmmmmddhyhddhyssooy
````````/so-``````````````````                         .-.-:/osyhdddddhhysoo/+shmmNNNNmmmmmddhhhhddmmmmmmNNNNNmmmmmmmmmmmmdysso-     `    -shdddddddmddddddddhhhyyyyyyyyyyyysssosssyyyhhddddddddddddddmmmNNNNmmNNNmmdddmmmmmdddmmmmmNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmmdddddddhyyyssy
````````:oo-`````` ```````````          `````````           .-.-:/osyhhddddhhso+o/ohdmNNNNNNNNmmdddhyyyhddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmddd/..`          -sddmmmmmmmmdddmmddhhhyhysssssssssoooossssyyyhhhdhhhhhhhhhhhhhddddddmmmmmmddddmmmmdddmmmmmmNNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmmddhddhhyyyyyyyy
````````:oo:`````` ` ````````   ````......-...---....--..         `-.-::+syyhhhhhyso+/:/shdmmNNNmmmdhhmmmmmdysyhddmmmmmmmmmmmmmmmmmddd:...`     `    .ohdmmmmmdmddddmmmdhhhhhysssssssyyssssssssyyyyhhyyyyyysssysssyyhhhhhhddddddddmmmmdddddmmmmmmmNNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmmddddhyyyyhhhyy
````````-++:`````   ```````  ```...------------------......`````      `-.-:::+syyyyyssoo+/:-/syddddhhhhddmmmmmmmdhysyhddmmmmmmmmmmmmmmmddh...--..`        .shddmmddddddddmmmddhhhyyyyyyssyyhhyyyyyysyyyhhhyyyyssoossssssssssssyyhdddddddddddhhhhdmmmmmmmmNNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmddhhyyyhhhhhhh
````````.//-``````  `````````...------------------------........```      ...:/:/ossssssso++//:-:/+oyyyhdmmmmmmmmmmmmmdhyyhdmmmmmmmmmmmmmdddo.....`.`        -sddddddddddhhdddddhhhhhhyhyyssyhhhhhhhysssssyyyyyyyssssyyyyyssooo++oshhhddddddhhhhhhhmmmmdddmmNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmddhyyyyhhddhhhd
````````.+o/```````` ```````.....--------------------------.....`````     `..:+//osysoosso++++///+osyhhdmmmmmmmmmNNmmmmmmhhdmmmmmmmmmmmmdddh-`` `   ``     -sddddddddhhhhddddhhyhhhhhhysoossyhhhhysooooossssssyyyyyhhyyssssoo++osyyyhhdddhhhhhhhdmmmmdddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmddhhddddddddd
````````.+++````````  ````......--------::::::::---:--:-------....``      ..-++:ohdhsssso+++oooosyhhdddddmmmmmdddhhdddddddmmmmmmmmmmdmdddhy.`` `   ```     .ydddddddhyyyhhdhhhhyhyyyhhyso+oosyyyysoooooossossyyhhhhhhhyyyysssooossssyhddddhhhhhddmmmddddmmmmmmddddmmmmmmmmdmmmmmmdmmmmdmddmmm
````````.:/:.```````  ``......-----:---::-:::::::::::::-::-----....`      `.-:+//ydmhyyys+-..://++osyyyyyyhhhdhhs+ydmmmdddmmmmmmmmmddmddhh+``.``   ``     ``.:/+oyhddhyyhhhhhhhhhhyshhhhysoooosssoo+ooossssyyyyyyyyhhhhhhhhhyyyyssooosyhhdhhhhhhddmmdddddmmmmmdddhdddmmmmmdddmmmmmmmmmmddddddd
`.```````-:-.```` `  ``.....---------::::::::::::::://::::::-----...       `.-/+:ohdddhhyoo:.-//shoyysdNNdNNmmdhyhmmmmmmdmmmmmmmmmmddddhhh-``...`       ``.........-+shyyhhhhhhhhhhhyhhhhyysssssssoossssyyyyhhhyssyhhddhhhhhhhhhyyysssyyhhhhhhhhhddddddddmmmmdddddhhhddmmdddddddmdmdddddddhhhhh
.....````---````   ``......-------::::-::::://::://::://:-:::-----.`       `.-//:shdddhso++++/+oyhdmdmNNdddddddmmNNmmmddmmmmmmmmmmdddhyhs```....`   `..`````....`.::::--:+yhhhhhhhddhhhhhhhhhhyhhhhyyhhhyyyyhhdddhyyyhddddddddddddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddddmmmmmmdddhhhhhdhhhhhddddddhhhhhhhhhhh
......```---```   ``.....-------::-:::::::::::::::/:::::::::::-----.`       `-:/:/shhhhyo+/+++sssyyyyyhhhddmmmNNNNNNNmmmmmmmmmmmmdddhyhd/ ```....``   `````.-::/:..-/+o++//:+sooosyyhhyyhhhhhhhdddddddddhhhhhdhhdddhhhhdddddddddddddddddddhhhhhhhhhhhhhhhhhddddmmmmmmmdhhhhhhhhhhdddhhhhhhhhhhhhhh
.....````-//.   ```......-------::::::::::::::::::::::::::::-::-----`  `     `-:/:+yyhhyoo++++osyyhhyhhdddmmNNNNNNNNmmmmmmmmmmmmdddhyhdh-` ``.....`     `.--://-`-:////+/-.-:///:::/++//+++osyyhdmmmdmmdmmmmdddmmdddmmmmmddmmmmmmmmmmmmmddddmdddddddddhhdddddmmmmmmmmdddddddddddddddhhhhhhhhhhhh
...``````-::.   ````.....-----:::::::::::::::/::///////::/:::::-----. ````     `.:/:+ssyyss++oosssyhhhhhdmmmNNNNNNNNNmNNmmmmmmmmddhyyhddo.. ```.....`     `.-://-`-:/+///:..-///:-.-:///:/:/:///+oooosshmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmmmmddmmmNNNNNNNNNNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmddddddd
` `   ```   ````.......--------:::::::::::::///////////::::-:---:- `````     `.:::+oosyys++osyyyhhhdddmmmNNNNNNNNmmmmmmmmmmmddhyyhddh-.. ```......`     .-::/.`-:/+:-::..://:-..:///:://--:/+/--:+oooshmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmdhhyyyyyyyhyyyyssssssyhdmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
         ````......----------:::::::::/:///////:////:::::-:--:- `````     `..-::/+osyysssyyhhhhhdmmmmNNNNNNNNNNNmmmmmmmddhyyhhhdho... ``.......```    .-::-`.:/+:-:-.-//::-.-://::::--////--:+/:/+oosyyyhhhhhhddhhhddhhhhdddhsoooooooooooooooosssssoo+/++syhdmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
        ````......------:::::::::::///////////////////:/:----:. `````      ...---:/oyyyyyhhddddmmmNNNNNNNNNNNNmmmmmdddddhyyhhhhhh-... ```......```````  `.-::..-//:.-..://:--..://:::.-:///:.:/::/++/::////////+++++/+++++++//////////+/o+oosssssssssssssyso++osyhyoooosssyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
        ````......-------:::::::://////:////////////////::----```````      .-....-/oyyhhhyddmmmmmmNNNNNNNNNNNmmmmddddhyyyhhhhhhs`...` ```.......```````  .-::.-:/:...-//::--..://::..:///:-:::://:--::://:://::::///////////++ooooosoosoo+ooosyyyyysssssossyyysosso/.`  ```` `` ``````````
        ````.....--.-----::::::::::::/:/:/::////////////:::--.```````````    `----..-/osysyyhdmmmmmmmmNNNNmmmNmmmdhddhysyhhhhhhhh-`...` ```.......`````````` `..:--://-`.:/:::-...:/::-.-:/::-::::::---:::::-::::--:::://+///+oooooossssossssssssoossyyyyysssoooosyyyysss+-`          
        ````.......-----::::::::::::://::::::/:////////////::.``````````````    `-::-.`./+osyyhddmmmdddmmmmmmmmmdhhhhhyyyhhdhdddhh+``...`` `.........````````````..-.://-`.-:::::..-:::-.-::::---::-----::::--::://:+/////+++++ooooosssssssssssyssyyssssyyyyyyssssooossyyyyyyo-`         
        ``````.....----:--::-::::::::/:::::/:://////////////:-``.````````````` `  `-:::-..-:/osyyhddddhhhdddddddhyyyysyhhhdddddddhs.``..... `.........``````````````-.-//:.`-::-:-..::--..-------:-..--:::++/:----::::::+oooooo+ossosoooosssssssssssyyssssssyyyyysssooooosyyyyyys-`        
        `````....------------:::::::::::::::::///////++++++++/-....`````````  ``` `-:/::-..--/++ooosssssyyyssssssssyyhhhddddddddy.``...`.- ```........`..````````` ..-///-`-:-.:-..::-..--.---:-...--::/+oso+/////+//::-:/+sssoosooossssssssssssssssssysssssysyyyyyssooooosyyyyyhs:`       
       ``````.....----------:::::::::::::::::::////////+++++++++-.````````````     .:///::-.....---::::://++ooosyyhyyhddddddddy-``....`-:` `.........``..``````````.-//::..:-.--..:-::://+//:----:://+++oosss+//+o+++//::/+oossssssoossssssssssssssssssssssssyysyyysssssooosyyyyyhs/`      
       ``````...-.-.-------::::::::::::::::::::::::/++o++//+++///+:-.``````````` ```  `-/++++////:::::::///+oyyyhhhhhhhhddddddhy-```.....::. ``.........`...````````` .::::-.-.`--.-::/+:::+oso::/:://://++++ooso+++++ooo+/:/++ooosssssosssoosssssssssssyysyssyssssssyyssssssossyyhyyhy/`     
       ``````......---------:::::::::::::::::::--:/+++/////+/++/-/o/+o/.....`````````   ``-/oooooooooooo+ooosyhhhhdhhhdddddddddy.```....`-/:. ```.........`.````````````-::::---.:::++///+///+os+/+/+++///++++++oosoo++ooooo+//+oo++ooosssssoosssssosssssyyssysssssssssssssssyysssyyyyyyyy/`    
       `````........-------:::::::::::::::::::--/++////////+/////+/:oos+++o+o+-.-:.``` `  `.:+sssssyyyyyyssssyhhhddddddddddddho...`.--...://-````.........`.````````.-::::///+o+++++o+++//o///oso++++o++///////++oosoo++++ooo+//+ooo+oo+oososssssosssysoooyssyysssssssssssysssysyyysyyyyyyhs.    
       ``````......-------::::::::::::::::::---/o/::://///++++///+:/osoo+ooooso+:/o:``..` ` ``.:syyyyyhhhhhhyyyhddddmddddddddh+...`--..-..://--.``......-//:--:::://+++ooooo+++o++/+++oo++//+//+oo+o+o+o++o++////+++ooso+o++ooo++++ooo+++++oosssssssoosssoossssssssssssssssssssssyyyyyyyysyyhy-   
       `````........------:-:::::::::::::::---/o+::///+/++/+++/+o:-+oooo+oo+oso+//os//::-.````` `./yhhhhhhhhhhhhdddddmddddddddy//////:-...-///-:-`.......:+sssssooooo++o+ooossooooo+++++o+++:+//+oo+ooooooo+o++///:/+oossooo+++oooo++oooo++/+++ossssssoosssssossysssssosssssssossssssysyssyyyyhy.   
       ``````.......-----:--::::::::::::::---:++/::///++//++++++/-/oooooooooooo+/+ooooo+o+:````````-+ydddddddhhhdddddddhddmmmmmmmmmmmmmmddddhhyss++/////++/oooosooooo+oo+ooooosoosooooooo++//////oo++oooooooooo++////+oososoo+++++o++oooooo++++++ossosssossossssssssssssssssosssssssssssyysyyyyho   
   ``   ``````.`....----------:--::::::::-:--::/+//////+/+++++++/-/osooo++ooooo+/+oosoooo+os+/oyyhddmmmmmmmNNNNNmNNmmmmNmmmmNNNNNNNNNNmmNNNNNNNNNNNNNmmmmdhs+osooooooooo+oooso+o+oososoooo++//:+/+oo//+++oooooooo++///++ooossso+o++++++ooo+oooo+o+oosooossssssssssssssssssssssssssoosoosyssssyyyyh`  
     ``````````......---------::---::-:::::::::/:::///++/++o+++/-/oooo+o+oooo+++/ooosoosooooosssooodNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmhyo+ssoooooo+++++oosooooooosooo+/::/:+//oo/:/+/++oooosoo+++/+++++oosssossooo++osoosooooooooooosoossssssssssssssosoossosoooooo+ooosoossyh.  
     ``````````.......----------------:--:::::::/:///////++o+o+::+osooooooooooo+oooooooso+oosssoossshmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmNNmdhsosososoosoo++oooooo+++++oooo+/::/://++o/-////+oooossooo+o+///++oooososooooooooosoooooo+ooosoooooososooooosssooooosoo++oo+++o+++ooossy`  
   ``  `````````.`.....---------------::-::::/:://///////++++++//+osooosoooooo+++osooo+ooo+ooossosssossydmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNmmhsssoooosooooo++ooso++++++++++/::::+/++o+:::://+ooossooooooo+/+ooooososooooooooooooooooo+oosoo+oooooosoooooooo+oooo++++++//+///++++os+   
      ``````````.......--..------------:::::://////////+o++++++ooooooo+oooooooooooooooooooo+ooooososssssssyyhmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMNMNMNNNNNNNNNNNNNNNNNNmdyoso++ooooooo++++ooo+++/++/+//:-::+//+oo/:::::++ooooososoooo++++ooooooooooooo+ooooooo+o++oooo++o+++++oo++++oo++o++++++///////////+o+`   
      ```````````.........----------------::://////////++++o+oo+ooooooooooooooooooo+ooo+ooo+ooooososoossooosssoooosydmmmmNNNNNNNNNMNNMMMMNNNNNNMMNNNNNNNNNNmhooo++++++++++++++ooo+++++//:/:---////oo//:--://o+ooosoosooooo++o++ooooooo++oo++++o+oo+o+o+++++o++++++++++++++++/////////::://///o/`   
     ```````````````.......-..------------::///:////+///++++o+ooooooooooooooooooooooooooo+oooo+ooosoo++ooo+oossssoo+:--:/oshddmmmNNNNNNNMMMMNMMMMMMMMMMMMMMNNNdoo++++++++//////++ooo++++//:::::-:::/+o+/::-://+o+/:/+++o++++++++++/++++++++++++++++ooo++++o+++++/++//+/++///+//////::/::::///++-   ``
 ```  ` `````````````.......--------------::::::////++++++++oo+ooooooosoooooooooooooooooooo+oo+oooo+o+++++oooooo+oooo+/:-.`.-/ohdmmNNNNNNNMNNNMMMMMMMMMMMMMMNNmooo++++/+////::////+o+++///:::---::::/+++//::::+++---://///////////////////+++///+++o++++++++++//+/++/+/////////::/:::::::::/oyo+oosyyyyy
``````   ``````````````......---------------::::///++/++++o+o+oooo+o+ooooosoo+oooo++o+oooo++++o+o+++++++oo+o+o++++oooooo+//:-....:+shdmmmmNNNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNsoo+////+//:/:::////+/+++//::::--::--/++++/::::/+:.---::::::::::::::::////////////+//////+++/++/////////////////::::::::::+oyhhhhhhhhhhhh
 ```    ````````````````....---.------------:::::///++++o+ooooooooooooosoooo+oooo+o++oo+++++o++++++++++o++++++ooooooososooo+++/:-.`.-/+syhdddmmmmmmmmNNNNNNNNmd+++++///////:::::::::///+//:::--.::--:+ooo+////+/..--:::-:-----:::::::::////::::::///:::://///::::///::::::/:::::::--::/oyyyyyyyyyyyyyhyh
      ````````````````.....--------------:::-::////+++oooooooooooooooooooooo++++++++++++++/++++//+++/++++++ooooooosoosoooo++/:-..`````.-:/+osyyhhhhhhhhhhhhyo:+++///////::::::::-----::/:::--.:--.-/++++++///....-:---------::::::---:--::-::--:::::/::::----------:-------::--:::/+syhhhhdhdddddddddd
      ``````````````````......------------:::::/://++o+ooooosoooooooo++ooo++++++++/+++++++/++//++/////////++++++/+++++///::---------..`` ```.-://+oossssso+/-.+///:/::::::::--::--.....-.---..:--.-:/+::----....-...-...-------............----:::::--:-:-:/::/+++++ooooosssysssyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhh
      ````````````````````....---------:--::::::///+o++oooooooosooo+++++++++++++++++++o+++oo++++++/////:::-------:----------::/:::-........--....`..``````` `////:::::------.---.....```..```-.....-.` ```````.``......------:::://+++oossyyyhhhhhyyyhhhhhhhyyhhhyyyyyyyyyyhyyyyyyyhdhhhhhhhhhhhhhhhh
      `````````````````````....------------:::::////+++o++oooooo+o++++++++++++++++++/++++ooooooooooooo+oo++++/////:/://////////+++++++///:-.-``....``    `::--......``..`....................---::::::///++++ooooossyyyhhhhhdddddddddmddddhhhhhhhhhhhhhyhhhhhhyhhhhyhyhhyyyhyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
      ``````````````````````.........-----:--::::://+++++++++o+++++//++///////////+///+++++++oooosossoososoosssooooooooooooo++o++///:::-..---.--.------.------:://:::://:/+/+/++++++++ooooosooossyyyyyhhhhhhhdddhdhdddddddhhddhhhhhhhhhhhhdhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 ` ```   ```````````````````````........---------::::://////++++++//////////::::::------:-::::::://///++/+++++++++++//////:://:--:::///:////++++oooooossssssssssossoooossssssyyyyhhyyhhhhddddhdddddddddddddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhdddhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 `````   ``````````````````````````.......------------:::::::/://:::::::::-::-----......`````````.......----:::::////////++++oo++ooososssssssyssssyyyyyyyyyyyyyhhhddhhddhdddddhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhddddhddhhhhddhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhh
`````    `````````````````````````````......-.------..-....--------.-.................------::::://////++++++++ooooooooooooosssssssyyyhhhhhhhhhhdddddddddddddddhhhhhhhhhhhhhhhhyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddhhdhddhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhdddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddh
``````    `````    ```    ````````````...-...............--------::::::://///+++++++++oooooossssssyyyysssyyyyhhhhhhhhhddddddddddmddddddhhhdhhhyyhhhhhhhhhyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhddhdhhhhddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddhhhhhhhhhhhhhdhhdhhhdhhhddhhhhhddhhddd
```.-/+/:` ``````     `````````......---------::::::/:////////+/++++++++++oooooooooosoossssysyyyyhhhhhhdddddddddddddddddddddddhhhhhhhhhhhhhhhhhhyhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhddhhhhhhhhdyhhhhhhhhhhhhhdhhhdhhhhhhhdhhhhhhdhhhhhhhhhhddhhddhhhhhhhhddddhdhhhddddddddddddddhhhdddd
 `:osoo+-``````.....---------::::::::::/::////////+/+++++++ooooooossyysssyssssyyyyyhhhhhhhdhhhhdddddddddhdhhhhdhhhhhhhhhhhhhyhhyyyhyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhdhdhdhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhdddddddddhhhdhddhhdhhdddddddddddddddddhdddddddddddddddddd
---:+so+o+:::::::::::::::::::::::::////////+++++oo+ooooosssssyyyyhhhhddddddddddddddddddhhhdhddhdddhhhyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddhhhhhhhhhhhhhhhhddhhhhhhhhhhhhhhhhhhddhhhddhhhhhhddddhhdhddhhddddddddddddddddhhhdddddddhdddddhdddddddddddddddddddddddd
::-:+yhyy+::::::::::::////////+++++oossssyyyyyyyhhhhhhddddddddddddhhddhhhhhhdhhhhddhhhhhhhhhdhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyhhhhhhhhhhhhhddddddhddhdddddddddddddddddddhhhhhdddddddddddhdddddddddddddddhhhdhhdddddddddddddddddddddddddddddddddhdh
////oyhhhyoooosssssssyyyyhhhhhhhhdddddddddddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyhhhhhhhhhhhhhhhhhdhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
yyyhhhhhhdhdhhddddddddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhdhdddhhhhhhhhhhhhhhhhhhyhhhhhhhyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddddhhdddhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddhmmddhhhhhhhhhhhhhyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhyhhddddhhhhhhhhhhhhhhhhhhyddhyssssyyyyyyyyyyyyhhhhddhhdhhhhhhhhdddhdddddddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddmmmddddddmdddddddddddddddd
hhhyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddhysyddyyyyyhhhhhhhhhhy+/ohyss+//oyhhdddddddddhhhdddddhdddddddddhhhhddddddddddddddddhhhhhhhhhddhhhhdhhddddddddddddddddmmmdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddmdddddmmddddddddd
yhhhhhhhhhhhhhhysssssssssyyyyyhyyyyhhhyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyhhhhhyyyyyyyyysyyyssyhddddddhhhhhhhhhys/:-//-/:.`-sdmmmmmddddhhhhhhhhhhhhddddddddddddddhhdhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddmmmmmmmmdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
hhhhhhyhhhhhhhyyyyyyyyyyyyyhhyhhyyhhhyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyso+ooyhhhsdddhhhhdddmmmmhhhhhyyyyso+/so///.``+yhyhhhhhhyyshhyhhhhhhhddddddddddddhddddhddhhhddddddddddddddddhhhhhdddddhdhddddddmmmNNNNNNmdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
hhhhyhhyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyhhhyhhhyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyysso//oyyydmdddmdmddmdddddddhhhhyyyyyoysyhys/+:..:+o+++++++++ohhhhddddddddddddddddhddddhhddhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddddddhdddddddddddhhdddddddddddddddddddddddddddddddhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
hhhyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyso+/::+ddshhyyydhhhhyysssyssshhhhhhhy+yhhsoso::::-:/://+ooo/+hhhdddddddddhddddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddhhdddddhddddddddhddhdddddddddddddddddddddddddddhddhhdddddddddddhhhhhhhhhhhddddddddddddddddddddmmmm
hyhyyhhyhhhhhhyhhhyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyysso+:--:+++osss+oo+so+++++++/ydhhdhhhhysssosos+/////+o+oooyshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhdhdddhhhddhhhhddddddhhhhddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddmmmmmmmmmmmmmmmmm
hyyyhhhhhhhhyhhhyyhhhhhhhyhhhhhhhhhhhhhddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyyyysoo/:----::://::/+++///////:ohhhhhhhyyyyyyyssssssyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhdhhhdhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhddhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyhyyyyyyhddo/:-..-:///++/++osssyhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyyhhyyyyyyhhhhhhhhhhhddhhhhhhdhhhhhhhhhhddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddddddddhhhddddddhhhhhhhdhdddddddddddddddddddddddddddddmmmmmmmmmmmmmmNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdddddddddddd
hhhhhyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddhdhhhhhhhhhhyyysso+syyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyyyhhhhhhhddhhdddddhhhhhhhhhhhhyyyyyyyyyyyyyyyhhhhddhddddhhhhdhhhhdhhhddhhddddddddddddddddddddddddhhhdhhdddddddddddddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdddddddddmddddddddddddddddddddddddhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyhhyhhhhhhhhhhhhhhhmmhhhdddddddddddddddddddddddddddddddhhhyyyyysssyyyhhddddhhhyhhhhhhhddhhdddddhhddddddhdddddddhdddddddddddddddddddmdmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdddddddhhhhhhhhhhhhddddhhhdddddddddddddddddddhh
hhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddhddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhdddddddmdhdddddddmmmmmmmmmmmdmmdddddddddhdhhddhhhhhyyhhhyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhddddddhhhddddddddddmmmmmmNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmddddddhddhhdddhhhhhhhhhhdddddddddhdddddddhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ddddddddddddddhhhhhhhhhddhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddhdhhhhhdhhhhhdddddhhhdhhhdddddddddmmmmmmmddddhhmddddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddddddddmmmmmNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmddmdddhddddddhddhhddhhhhhhdddhhhddhhhddhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddhdhhhhhhddddddddddddhhhdddhhddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddhddddddhdddddhhhhhdhhhdhdddddmddddddmmmmmmmmmmmmmmmmNmmmmmmmmmmmmmddhhhddhhhhdddhhhhdddddddddddddddddddhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhdhhhhdddhhhhhhhhhhhh